Στρατηγικός Σχεδιασμός

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Η επιτυχία μιας εταιρίας ή οργανισμού έγκειται στην επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων. Η Interlog διαθέτει στελέχη με βαθιά τεχνογνωσία προερχόμενη από το περιβάλλον πολυεθνικών οργανισμών, στην υποστήριξη εταιριών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Πως μπορεί η Interlog να συμβάλει στον στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρίας σας;

Σε συνεργασία με την επιχείρηση η Interlog είναι σε θέση να διαμορφώσει ένα στρατηγικό σχεδιασμό για την εταιρία, καθώς και σχεδιασμό των επιμέρους ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη αυτού. Η διαδικασία περιλαμβάνει:

  • – Ανάλυση της αγοράς (ευκαιριών και απειλών, πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της επιχείρησης).
  • – Καθορισμός αναγκαίων επιμέρους σχεδίων για την υλοποίηση του στόχου
  • – Εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών
  • – Εκπόνηση μελετών επιχειρηματικών κινδύνων
  • – Συνεχή παρακολούθηση και ανασκόπηση της εταιρίας