Διοικητικές και Χρηματοοικονομικές Αναδιαρθρώσεις

Διοικητικές Και Χρηματοοικονομικές Αναδιαρθρώσεις

H Interlog με την τεχνογνωσία και την εμπειρία της σε διεθνές επίπεδο, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες με σκοπό την βελτίωση
των αποτελεσμάτων της επιχείρησης καθώς και την αναδιάρθρωση των χρεών τόσο ως προς το Δημόσιο όσο και
προς χρηματοπιστωτικούς φορείς και προμηθευτές.
Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:

01

Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων

02

Αναδιάρθρωση χρέους

03

Μελέτες σκοπιμότητας

04

Αξιοποίηση Σύγχρονων Χρηματοδοτικών Εργαλείων (Leasing, Sale & Lease Back, Factoring, κ.λπ.)
Τέλος σημειώνεται ότι τα στελέχη της Interlog σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα δικηγορικά γραφεία της Ελλάδας που εξειδικεύονται στην ν εταιρική αναδιάρθρωση, έχουν μεγάλη εμπειρία διαχρονικά στην εξυγίανση επιχειρήσεων, είτε μέσω επικύρωσης συμφωνιών του άρθρου 99 Ν.3588/2007 είτε, σήμερα, μέσω υπαγωγής επιχειρήσεων στο άρθρο 106β του Πτωχευτικού Κώδικα.